Integritetspolicy

För oss är det mycket viktigt att skydda personuppgifter och integritet. Vi vill också vara helt öppna med hur vi samlar in och använder data så att du kan känna dig säker och vara säker på att vi tar din integritet på allvar.

OM BROKK AB och denna integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Brokk AB, Reg. No. 556115-6224, Box 730, 931 27 Skellefteå (”Företaget” eller “vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om våra kunder, leverantörer, partners och andra affärspartners behandlas av oss på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in ​​dina personuppgifter. Företaget är följaktligen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar dina rättigheter i förhållande till företaget beträffande behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Företaget förbinder sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för företaget att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda enskildas privatliv, inklusive lagen om personuppgifter (1998:204), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och andra sådana lagar eller förordningar som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58/EG och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med avseende på mängden och känsligheten av personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder någon av företagets tjänster. Du bör inte använda någon av våra tjänster om du inte godkänner denna integritetspolicy. Genom att använda någon av företagets tjänster godkänner du insamling och behandling av din information enligt denna integritetspolicy.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och företaget ansvarar inte för deras verksamhet eller deras informationspolicy. Alla användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska sekretesspolicyn som publiceras på dessa webbplatser innan någon personlig information överförs till dem.

För information om insamling, hantering och lagring av information som erhållits genom cookies, se avsnittet ”Cookies” nedan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH varifrån?

Om du använder några produkter eller tjänster från företaget, interagerar med dess personal, får offert eller beställer varor eller tjänster, registrerar dig för nyhetsbrev, besöker våra webbplatser, använder vårt extranät eller på annat sätt använder våra tjänster, kan du ge information till oss som anses vara personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer, e-postadress och bild;
 • personligt identitetsnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du tillhandahåller i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information;
 • information om beteende, preferenser och intressen baserat på användningen av företagets webbplatser eller tjänster;
 • teknisk information från de enheter och tjänster du använder för att komma åt företagets webbplatser och tjänster, användarnamn och lösenord för våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, reklam / marknadsföring eller erbjudanden; och / eller
 • annan användargenererad information som du väljer att dela via våra webbplatser.

Dessutom kan vi samla in dina personuppgifter från följande källor:

 • någon av Brokk AB: s webbplatser eller sociala mediesidor, t.ex. när du begär kontakt, begär en offert, beställer en produkt, prenumererar på något av våra nyhetsbrev eller deltar i någon av våra kampanjer och tävlingar;
 • från tredje part i form av koncernföretag eller företag som företaget engagerar i syfte att berika sin kunddatabas, t.ex. Bisnode Sverige AB eller olika branschföreningar

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med företaget. Som ett resultat behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp eller beställning och för att leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Förutom att behandla dina personuppgifter för att slutföra ditt köp eller användning av produkter eller tjänster kan Företaget använda dina personuppgifter för andra ändamål, baserat på andra juridiska skäl, enligt nedan.

 • Fullgörande av ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter, för att göra betalningar samt för att ge dig tillgång till företagets webbplatser och de tjänster (inkl. kundsupport) som tillhandahålls där.
 • Erbjuda våra tjänster: För att tillhandahålla de tjänster du begär, inkl. förse dig med information och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring (via vanlig post och e-post), kundundersökningar, kundsupport och nyhetsbrev.
 • Rättslig skyldighet: Spara fakturadokumentation i enlighet med tillämpliga bokföringslagar och regler.
 • Berättigat intresse: För att kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att även behandla personuppgifter i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köp- och användningsmönster för att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistiska ändamål.
 • Profilering: Samla in och analysera användningsdata och beteende för att tillhandahålla och förbättra personliga tjänster.
 • Skydda våra rättigheter: För att skydda våra rättigheter och för att upptäcka, förebygga och svara på bedrägerier, intrång i immateriella rättigheter, lagöverträdelser eller annat missbruk av våra produkter eller tjänster.

I händelse av att en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid uttryckligen att be dig att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och till behandlingen av dina personuppgifter i ett sådant fall. Till exempel kommer vi att be om ditt samtycke om du vill prenumerera på något av företagets nyhetsbrev eller om du vill skapa ett konto på någon av företagets webbplatser.

I samband med ditt samtycke måste du bekräfta att du har läst denna integritetspolicy och att du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs häri.

lagring av personuppgifter

Företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än tillåtet enligt tillämplig lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Prenumerant eller kund: Om du är en kund till företaget, prenumererar på ett nyhetsbrev eller liknande, eller om du har registrerat dig för någon av företagets digitala tjänster sparas dina personuppgifter tills du säger upp ditt abonnemang eller avslutar prenumerationen på tjänsterna. detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av anledningarna som anges nedan.
 • Fullgörande av ett avtal eller leverans av tjänster: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, fakturerings- och leveransinformation) som skickas till företaget i samband med beställningen av produkter eller tjänster lagras. så länge som nödvändigt för att företaget ska kunna fullgöra avtalet med dig eller de tjänster du har valt. Detta inkluderar bland annat att uppfylla leverans-, garanti- eller serviceförpliktelser.
 • Rättslig skyldighet: Företaget sparar all dokumentation som utgör redovisningsinformation i enlighet med tillämplig redovisningslagstiftning.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke sparar vi bara dina personuppgifter så länge vi fortfarande har ditt samtycke.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål efter att kundrelationen har avslutats, såvida du inte motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter om våra kunder är en viktig del av företagets verksamhet och vi säljer inte personuppgifterna till någon annan. Vi överför endast personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet när vi överför dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter att vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Partners utanför gruppen av företag som företaget tillhör: Våra partners, dvs. företag utanför gruppen av företag som företaget tillhör och som är godkända av företaget, kan få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig åtkomst till riktad information, tillhandahålla produkter och tjänster och erbjudanden om produkter och tjänster.
 • Matchning med privata och offentliga register: Företaget kan berika dina personuppgifter med ytterligare information genom insamling av information från andra privata och offentliga register, till exempel Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB. På detta sätt kan dina personuppgifter berikas och uppdateras.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av företagets verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och lämnas över till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan också avslöjas i syfte att företaget uppfyller vissa juridiska skyldigheter och det kan överföras till polisen och andra relevanta offentliga myndigheter när det är tillåtet och krävs enligt lag.

SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION utanför ditt hemland

Användningen av Brokks tjänster och överlämnande av information till Brokk kan leda till att din information lagras i andra länder än ditt hemland, vilket kanske inte kräver samma skyddsnivå för dina uppgifter. Genom att skicka din information genom och använda Brokks produkter och tjänster godkänner du och godkänner tillhandahållandet och behandlingen av din information i andra länder för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

återkallelse av samtycke

I händelse av att vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, t.ex. angående prenumeration på nyhetsbrev kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst enligt vad som anges nedan. Sådan återkallelse kan göras helt eller delvis. Om du inte vill få marknadsföring och specialerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller, om du skickar det via e-post, via en länk i det e-postmeddelandet.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används genom att kontakta oss skriftligen (se kontaktuppgifter nedan). Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser eller genom att kontakta kundtjänst (kontaktuppgifter nedan). Du har också rätt att begära korrigering av felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga personuppgifter om dig genom att kontakta kundtjänst. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår hjälp.

I enlighet med gällande dataskyddslagar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa fall har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs i elektroniskt format.

Du kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar.

COOKIES

Företaget använder så kallade cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast webbläsaren som är installerad på din dator och den webbläsare du använder när du besöker webbsidan. Följaktligen sparas olika cookies på olika datorer om du använder olika datorer när du besöker våra webbplatser. Cookies innehåller inte virus och kan inte förstöra annan information som lagras på din dator.

Cookies kategoriseras vanligtvis baserat på deras ursprung och baserat på om de lagras i din webbläsare eller inte. Cookies kan antingen skickas till dig från webbplatsen du besöker (dvs. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och ett statistikföretag (dvs. tredjepartscookies). Kakor kan också delas in i sessionscookies och permanent cookies. En sessionscookie skickas till din dator så att webbsidorna kan fungera ordentligt under ditt besök och inte lagras på din dator utan raderas när du stänger din webbläsare. En sessionscookies funktion är till exempel att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och därmed underlättar din navigering på webbplatsen. En permanent cookie, lagras däremot i din webbläsare och gör det således möjligt för en webbsida att känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besök.

Företaget använder både sessionscookies och permanenta cookies på våra webbplatser. Båda typerna av cookies behövs främst för funktionaliteten i våra tjänster, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, för att ge dig ytterligare funktioner eller för att hjälpa oss att förse dig med relevant och anpassad reklam / marknadsföring. Dessutom använder företaget cookies från tredje part från Google Analytics för att undersöka hur man kan anpassa och utveckla informationen på företagets webbplatser på bästa möjliga sätt.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användning av kakor. Du kan enkelt avstå från att tillåta företagets webbplatser att lagra cookies på din dator med en inställning i din webbläsare, inklusive blockering av cookies eller radering av cookies lagrade på din dator. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och ordentligt och vissa tjänster kanske inte tillhandahålls. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i verktygsfunktionen som vanligtvis finns i webbläsaren.

Se COOKIE POLICY för mer detaljer.

ändringar i integritetsPOLICYn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras. Ny version kommer att publiceras på företagets webbplats. Följaktligen bör du granska dessa villkor regelbundet för att se till att du är nöjd med ändringarna. I händelse av några väsentliga ändringar kommer vi dock att skicka e-post till dig, om du har gett oss din e-postadress, för att göra dig medveten om eventuella ändringar.

Om ändringarna gäller behandling av personuppgifter som vi utför baserat på ditt samtycke, kommer vi att ge dig möjlighet att återigen ge ditt samtycke till behandlingen på de nya villkoren som presenteras.

kontakta oss

Om du har några frågor relaterade till denna sekretesspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna sekretesspolicy har inträffat, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna sekretesspolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst på kontaktuppgifterna nedan.

 

Brokk Aktiebolag
Box 730
931 27 Skellefteå
info@brokk.com

Tack!

Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!

// Brokkteamet